Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

Praestat cautela quam medela. Bolje sprečiti nego lečiti.

Da li znate da ste prema Zakonu o privatnom obezbeđenju (“Sl. glasnik RS”, br. 104/2013, 42/2015 i 87/2018) u obavezi da posedujete Akt o proceni rizika?

Cilj procene rizika jeste da se klijentu predoči stepen rizika kome je izložena lica, njegova imovina i poslovanje. Korisnik usluge na ovaj način ima uvid u sve potencijalne neželjene događaje kao i posledice u slučaju njihovog nastanka. Informacije dobijene analizom se dalje koriste kako bi se korisniku predložilo najbolje moguće bezbednosno rešenje. Celokupno planiranje zaštite vrši se na osnovu procene rizika. Akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja se izrađuje po standardu serije SRPS A.L2.003. Detaljnije o našim ovlašćenim menadžerima rizika možete pročitani na strani www.riskmanager.rs.

Rizici se analiziraju u sledećim oblastima:

 • od opšth poslovnih aktivnosti;
 • po bezbednost i zdravlje na radu;
 • pravni rizici;
 • od protivpravnog delovanja;
 • od požara;
 • od elementarnih nepogoda i drugih nesreća;
 • od eksplozija;
 • od neusaglašenosti sa standardima;
 • po životnu sredinu;
 • u upravljanju ljudskim resursima;
 • u oblasti informaciono-komunikaciono-telekomunikacijskih sistema;

Watchout Security je razvio informacioni sistem za procenu rizika koji jedini omogućava upravljanje rizicima u Vašoj kompaniji

10 razloga zašto mi treba da vršimo procesu rizika su:

 • jednostavnost i lakoća unosa podataka,
 • brzina i tačnost obrade unetih podataka,
 • ažurnost podataka u proceni rizika,
 • 100% usaglašenost sa zahtevima standarda po kome se vrši procena,
 • dostupnost informacija ovlašćenim licima ispred korisnika usluge,
 • potpuna automatizacija prilikom razmene informacija sa korisnikom usluge,
 • dostupnost informacija menadžerima rizika koji pružaju usluge,
 • kompatibilnost sa svim operativnim sistemima i internet pretraživačima,
 • zaštita podataka koji se koriste isključivo u svrhu obezbeđenjenja.
 • transparentnost procesa izrade akta i upravljanja rizicima.

Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja uređuje se Zakonom na način propisan važećim standardom u oblasti privatnog obezbeđenja. Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja se ne vrši za korisnike usluga: zaštite lica; zaštite objekata za stanovanje; zaštite javnih skupova na kojima redarsku službu obavljaju samo redari; zaštite mikro pravnih lica i preduzetnika.