fbpx

Održavanje sistema tehničke zaštite

Da bi sistemi tehničke zaštite obezbedili Vas, imovinu i poslovanje prvo obezbedite Vi njih preventivnim održavanjem.

Koliko god da su proizvođači kvalitetni, koliko god da je sistem dobro isplaniran, neophodno je obezbediti mu kontinuitet u radu.


To je jedino moguće uz uslugu prevetnivnog održavanja sistema, što je danas i zakonska obaveza.


Preventivno održavanje sistema tehničke zaštite podrazumeva predviđanje potencijalnih kvarova i pravovremeno reagovanje, u cilju smanjivanja verovatnoće kvara na sistemu. Ovakav način održavanja pruža viši stepen pouzdanosti u funkcionisanju sistema i sigurnosti za korisnika.

Korektivno održavanje se ne zasniva na preventivi i realizuje se nakon što nastane kvar u radu sistema, čime se povećava rizik po bezbednost lica, imovine i poslovanja.

Često uz kvar jednog elementa na sistemu nastaje šteta i na okolnim delovima i uređajima zbog čega ceo sistem nije u funkciji. Zastoji u radu koji se javljaju kao posledica kvara ne mogu se predvideti kao ni vreme potrebno za popravku sistema. Ovo je najčešći način održavanja koji se danas primenjuje, a ujedno je i prividno najjeftiniji. Pored toga, pouzdanost sistema sa ovim načinom održavanja je upitna – direktno je zavisna od pouzdanosti najslabije komponente u sistemu.

Prednosti preventivnog održavanja u odnosu na konvencionalno – korektivno održavanje su brojne:

  • veća pouzdanost uređaja i sistema u radu;
  • mogućnost planiranja momenta održavanja ;
  • mogućnost predviđanja troškova održavanja;
  • lakša kontrola.

Odabirom preventivnog održavanja sistema tehničke zaštite smanjuje se mogućnost kvara komponenti i celokupnog sistema za 94,5%.