Montaža, programiranje i puštanje STZ u rad

Moć ne dolazi od znanja zadržanog za sebe, već od deljenja znanja.
Bil Gejts

Montaža, programiranje i puštanje sistema tehničke zaštite u rad.

Montažom sistema smatra se:

 

  • postavljanje instalacija;
  • ugradnja uređaja i opreme;
  • programiranje, podešavanje (parametrisanje) i ispitivanje sistema tehničke zaštite kao i njegovo puštanje u rad;
  • verifikacija uređaja i opreme, odnosno sistema i tehnički prijem;
  • izrada uputstava za rukovanje;
  • obuka osoblja.

Možemo se pohvaliti sa dugogodišnjim iskustvom u projektovanju i izvođenju:

Postavljanju instalacija tehničke zaštite i ugradnji uređaja i opreme prethode pripremni radovi. Pripremni radovi uključuju postavljanje kablovskih polica, i instalacijskih cevi i kablova do spojnih tačaka. Izvođenje pripremnih radova tehničke zaštite ne smatra se tehničkom zaštitom. Pripremne radove u izvođenju tehničke zaštite mogu vršiti i pravna i fizička lica koja nisu licencirana za vršenje poslova tehničke zaštite. Pri obavljanju pripremnih radova u izradi tehničke zaštite, pravna i fizička lica ne mogu imati uvid u delove projekta. Izvođenje instalacija tehničke zaštite obuhvata ispitivanje i spajanje vodova od spojnih tačaka do sredstava i uređaja tehničke zaštite i vrše ih pravna lica i preduzetnici koji su licencirani za vršenje poslova montaže, puštanja u rad, održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika (u daljem tekstu: izvođač). Instalacije tehničke zaštite moraju biti izvedene u skladu sa propisima koji uređuju uslove postavljanja elektrotehničkih instalacija.