fbpx

Detalji ugovora o prodaji

Član 1.

PREDMET UGOVORA

Pružanje usluga:

1. Alarm monitoring(kombinovani sistem)
2. Održavanje

Davalac usluge će pružati Korisniku usluge sledeće vrste i kategorije obezbeđenja:

1.Fizičku zaštitu i to:

– putem patrolnog tima, putem tima za intervencije,

2.Tehničku zaštitu i to:

-video obezbeđenje, protivprovalnu i protivprepadnu zaštitu, zaštitu od požara, kontrolu pristupa, socijalni alarmi, satelitsko praćenje vozila (GPS), mehanička zaštita, daljinski monitoring.

3. Procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja i to:

-Izrada plana sistema tehničke zaštite, izrada projektne dokumentacije(po potrebi).

Član 2.

NAČIN VRŠENJA UGOVORENIH POSLOVA PRIVATNOG OBEZBEĐENJA

Službenik obezbeđenja je ovlašćen da izda upozorenje ili naređenje licu ili zabrani licu ulazak u štićeni objekat, proveri identitet lica, zaustavi i pregleda lice, predmete ili prevozno sredstvo, privremeno
oduzme predmete, privremeno zadrži lice, kao i da upotrebi sredstva za vezivanje, fizičku snagu i gasni sprej kao sredstva prinude.

Davalac usluge će pružanje usluge/a vršiti putem 2 službenika obezbeđenja.

Pružanje usluga od strane Davaoca usluge Korisniku usluga će se vršiti na adresi _____________________________________________________________________________________

Davalac usluge će pružati usluge Korisniku usluge za

vreme od 24h u toku dana.

Davalac usluge će prilkom pružanja usluge angažovati sledeća sredstva:

-Vozilo, komada 1; Kompjuter, komada 2; mobilni telefon, komada 2; Loger čeker, komada 1; Sredstva za vezivanje, komada 1; Gasni sprej, komada 1.

Član 3.

DATUM POČETKA VRŠENJA USLUGE I VREME TRAJANJA UGOVORA

Ugovor se zaključuje na:


1) 12 meseci
2) __________


Datum početka vršenja usluge je 01.01.2021. godine.

Po isteku roka na koji je zaključen ugovor, smatraće se da se isti automatski produžava na period narednih 12 meseci svake kalendarske godine,ukoliko davalac usluge nastavi sa pružanjem usluge, a korisnik usluge se pisanim putem tome ne usprotivi.

U slučaju raskida ugovora, Davalac usluge ima pravo da povuče dokumentaciju koja je data Korisniku usluge na korišćenje (akt,plan,projekat) ili je ostavi korisniku usluga, ali tek pošto izda ponudu za istu, a korisnik usluge prihvati tu ponudu.

Član 4.

CENA ,NAČIN PLAĆANJA

Vrednost isporuke sistema po ponudi broj :________________________koja je

sastavni deo ovog Ugovora a Korisnik usluge je dužan da na sledeći načina izvrši plaćanje:

Ukupnu cenu iz ponude koja je navedena u članu 4 stav 1 ovog Ugovora, Korisnik usluge je dužan da isplati po ispostavljanju fakture dana 31.12 u tekućoj godini.

Iznos pruženih usluga prihvaćenih po ponudi:

ponuda br šifra usluge————————naziv usluge————————– količina ————–cena sa pdv-om

__________________________________________________________________________________________________________________

 

koja je sastavni deo ovog Ugovora, Iznosi______________________ sa uračunatim PDV -om.

Sva plaćanja će se vršiti u dinarskoj protivvrednosti po _____________________________________________________________________.

Ukupnu vrednost sistema iz člana 4 ovog ugovora korisnik je dužan da plati u celosti u slučaju raskida ugovora u roku od 8 dana od dana zaključenja ugovora.

Član 5.

BEZBEDNOST INFORMACIJA

Potpisivanjem Ugovora Korisnik usluge je upoznat i saglasan da Davalac usluga čuva i obrađuje dostavljene podatke koje je dobio od strane Korisnika usluge i njegovih zaposlenih, da iste mogu koristiti samo lica zaposlena kod Davaoca usluge, i to isključivo u svrhu pružanja usluge koja je predmet ovog Ugovora, a sve u skladu sa važećim Zakonom i propisima.

Korisnik usluge ima pravo da zahteva da mu se prikupljeni podaci stave na uvid, a o svom trošku i dobijanje kopija podataka u obliku u kojem se informacija nalazi, kao i da u skladu sa propisima, zahteva izmenu ili brisanje podataka.

Davalac usluge se obavezuje da podatke koji se kod njega nalaze u pisanom obliku i koji su proizašli iz ovog Ugovora, preda korisniku ili ih briše u roku od 15 dana od dana ispunjenja ili raskida ugovora, odnosno povlačenja pristanka u pisanom obliku, a druge podatke koji nisu od značaja ili koje Korisnik usluge odbije da preuzme, uništi u roku od 8 dana.

Davalac usluge je dužan da kao tajnu, u skladu sa Zakonom i drugim propisima kojima se uređuje tajnost podataka, čuva sve podatke koje je saznao tokom davanja usluge, osim u slučajevima predviđenim zakonom.

Podatke proizašle iz Ugovora i samog ugovora Davalac usluge štiti na taj način što će iste čuvati u svom kontrolnom centru, u ormaru koji je obezbeđen tehničkom i mehaničkom zaštitom.

Podaci proizašli iz Ugovora i samog ugovora smatraće se po vrsti “poslovnom tajnom”, i isti će biti najvećeg stepena tajnosti, a kako je to utvrđeno Pravilnikom o poslovnoj tajni koji je donet i zaveden od strane Davaoca usluga pod brojem 222-I/18 od 25.06.2018. godine, a koji je objavljen i nalazi se na oglasnoj tabli Davaoca usluge.

Član 6.

OBAVEŠTENJE I PREPISKA

Korisnik usluge je saglasan da se obaveštenja, zahtevi ili dopisi između Ugovornih strana dostavljaju na sledeći način i adrese:

1. Davalac usluge: pisano preporučenom pošiljkom na adresu: ul. Spasenije Cane Babović br.5, 34000 Kragujevac, ili putem e-maila na adresu: info@ws.co.rs.

2. Korisnik usluge: pisano preporučenom pošiljkom na adresu prebivališta ili putem e-maila na adresu:__________________________________________.

Korisnik usluge je dužan da svaku promenu navedene adrese pisanim putem preporučeno ili putem e-maila prijavi Davaocu usluge odmah, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana nastale promene, a u slučaju da obaveštenje Davaoca usluge ne bude uručeno Korisniku usluge zbog promene adrese Korisnika usluge, smatraće se da je uredno uručeno, ako je upućeno na adresu ili e-mail, koji su navedeni u stavu 1 tačka 2 ovog člana, a sve u skladu sa ovim članom.

 

Član 7.
PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Na sve što ovim ugovorom nije predviđeno, primenjivaće se odredbe važećih Zakona i drugih zakonskih i podzakonskih propisa.u skladu sa ovim članom.

Ovaj Ugovor sačinjen je u 2 (dva) istovetna primerka, od čega svaka ugovorna strana zadržava po 1 (jedan) primerak. Danom potpisivanja ovog ugovora prestaju da važe odredbe svih ranijih ugovora za navedenu uslugu. Izmene i dopune ovog Ugovora su valjane samo ako su sačinjene u pisanom obliku i potpisane od ovlašćenih predstavnika obe ugovorne strane. Korisnik usluge se u svakom trenutku može upoznati sa Opštim uslovima poslovanja Watchout security d.o.o.-a koji se odnose na ovaj ugovor na internet stranici https://ws.co.rs/opsti-uslovi.

Zaključenjem ovog Ugovora Korisnik usluge potvrđuje da je upoznat i da je izvršio uvid u Opšte uslove poslovanja Watchout security d.o.o.-a i Pravilnik o poslovnoj tajni Davaoca usluge, koji se odnose na ovaj Ugovor, da je izvršio uvid i da mu je uručena sva prateća dokumentacija koja čini prilog-sastavni deo ovog Ugovora, pa potpisivanjem ovog Ugovora izjavljuje da je sa svim navedenim saglasan i da sve prihvata, kao i da je upoznat sa pozitivnim propisima važećim na dan zaključenja ovog Ugovora.

Prilog Ugovora:

Ponuda/ponude br._________________________________________________________________________________________

Plan aktivnosti br.__________________________________________________________________________________________

Plan obezbeđenja br.________________________________________________________________________________________

Specifikacija br._____________________________________________________________________________________________